29 tháng 10

Tác giả:

Hăm chín tháng mười – ta với ta

Sao đêm – gió mát – với trăng ngà
Bạn bè bù khú – lâng lâng rượu
Chén chú chén anh mới gọi là

Hăm chín tháng mười – ta với ta
Mặc đời – cứ uống ! Chẳng lo xa
“Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu”
Uống xỉn thì ta hết nhớ nhà !!!
… khà … khà …
(hanvinh – Vogelbräu Karlsruhe, den 29 Okt.2001)

Thảo luận cho bài: "29 tháng 10"