8…9

Tác giả:

Thơ ta chẳng viết cho đời

Không mang nhịp hát câu cười nào đâu*
chẳng qua là tiếng sủa nhàu
tru cùng trăng thuở nhạt màu quan san
khi vui, thơ chắc rỡ ràng
lúc buồn, thơ ắt phũ phàng cùng ai
gặp cuồng, thơ sẽ điên dài
gặp say, thơ cũng lai rai tít mù
chán chường, thơ sẽ cạn khô
lạc loài khe suối hai bờ vô duyên…

*Vũ Hoàng Chương

…9

Mời người cạn trọn thơ ta
coi như một thứ phù hoa – vẽ vời
lỡ khi nào đắng tê môi
cầm bằng mua chút ngậm ngùi, thêm duyên
thế gian đằng đẵng muộn phiền
sá chi thơ – những huyên thuyên mơ hồ
Nào ! cạn cho hết cái ỡm ờ…

 

Thảo luận cho bài: "8…9"