A lô

Tác giả:

Tình hoa chưa mãn nở
Ngoái cổ xuân cuối mùa
Mộng xanh lòng mở cửa
Đụng đầu vào hư vô
A lô!

Thảo luận cho bài: "A lô"