Ác mộng

Tác giả:

Chuồng cọp đêm tàn trăng ác mộng
Gió xổng tù cỏ ống u u

Thảo luận cho bài: "Ác mộng"