Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị

Tác giả:

Cố hương nhan sắc thượng y nhiên,
Nhân thế thăng trầm ngũ lục niên.
Tôn tửu nhãn trung đồng quá khách,
Cô phàm thiên phận tức phù yên.
Đình đình khuyết nguyệt như tằng ước,
Phiến phiến nguy phong chỉ tại tiền.
Hào tiếu lão điên liệt phong cảnh,
Do lai Ngao Tẩu thị Ngoan Tiên.

Dịch nghĩa

Cảnh sắc làng cũ vẫn y vậy
(Ta) nổi chìm cõi người đời năm sáu năm rồi
(Bên) chén rượu, trong mắt, cùng là khách trọ
Buồm lẻ loi trên vùng trời, ngay trong khói nổi
Vầng trăng khuyết treo cao như từng hẹn
Lớp lớp núi cao chỉ ở trước (mặt)
Kẻ rồ cười vang náo động cả cảnh vật
Thì ra ông già ương bướng lại là vị tiên ngu độn thích đùa
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị"