An Mai quân 安枚君 • An ủi Mai Lão Bạng

Tác giả:

Phiêu bồng ngã bối các tha hương
Tân khổ thiên quân phận ngoại thường
Tính mạng kỷ hồi tần tử địa
Tu mi tam độ nhập linh đường
Kinh nhân sự nghiệp thiên đào chú
Bất thế phong vân đế chủ trương
Giả sử tiền đồ tận di thản
Anh hùng hào kiệt giã dung thường.

 

Bài thơ này Phan Bội Châu làm trong nhà ngục Quảng Đông để an ủi linh mục Mai Lão Bạng (theo lời của Phan Bội Châu trong Ngục trung thư).

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Bơ vơ đất khách bác cùng tôi:
Riêng bác cay chua nếm đủ mùi.
Tính mạng bao phen gần chết hụt.
Mày râu ba lượt bị giam rồi!
Trời toan đại dụng nên rèn chí,
Chúa giúp thành công tất có hồi
Nếu phải đường đời bằng phẳng hết,
Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

Thảo luận cho bài: "An Mai quân 安枚君 • An ủi Mai Lão Bạng"