Ăn mày

Tác giả:

Gõ cửa làm chi quấy cả ngày
Hỏi ra mới biết lão ăn mày.
Ăn mày chớ có ăn tao nhé
Gạo kém, đồng khô thế mới rầy.
Nguồn: Thơ Nguyễn Khuyến, tr. 11, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Ăn mày"