An Quán tảo xuân kỳ 2

Tác giả:

Khách thoại đương sơ phồn thịnh thì,
Phấn tường chu hộ chiếu giang my.
Tức kim xuân tảo hàm nê yến,
Do ỷ Hồ gia môn lý phi.

Dịch nghĩa

Khách nói: thời trước còn phồn thịnh
Tường phấn trắng, cửa sơn son chiếu sáng bờ sông
Đến nay xuân sớm, chim én ngậm bùn
Còn bay quanh quẩn vào nhà họ Hồ

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "An Quán tảo xuân kỳ 2"