Anh coi nè

Tác giả:

Anh coi nè … nhỏ đã ngồi đây khóc

Mấy hôm rồi không ai dỗ trội trơn
Mẹ thở than sao trời cứ mãi hờn
Nên mưa trút … chứ nào hay … nhỏ khóc!

Oct 26 2001

Thảo luận cho bài: "Anh coi nè"