Anh ở lại

Tác giả:

Nắng rũ áo mộng đò neo bến nhổ
Lá bỏ cành trời rứt én xanh lìa cây
Chiều ngậm mãi một nỗi chim rời tổ
Ga Vọng
thu khuya ai xổ một hồi còi
Anh ở lại phố nghèo
xuân biết má hồng xiêm em ngọt
Quả môi thơm đầu mùa
Vườn ổi hương
chim thương thường đến ăn hạt nhớ
Mái à ơi mưa nguồn
Mi khép góc phùn đông
B52 Cống Trắng

Anh ở lại phố già em lặn lội
Như câu thơ bách niên
duyên vẫn thì chín tới
Mỗi năm tình hoa mởi nghĩa gọi xuân

Chữ em thôi
một đời
chưa đi trọn hành trình

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Anh ở lại"