Anh thợ cạo

Tác giả:

Trượng phu xử thế vô trường sách
Bạc nghệ tùy thân nhất đoán đao
Lánh phong trần mài một mũi dao
Khắp phường phố biết bao người nhẵn mặt
Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Anh thợ cạo"