Anh thương em

Tác giả:

Anh thương em anh giắt
Gương trăng vào nón trời
Bốn mùa nghiêng nét mặt
Khi thương nhớ em soi

Thảo luận cho bài: "Anh thương em"