Anh Viết Tên Em

Tác giả:

Anh viết tên em trên cát

Sóng vào cuốn mất tên em
Anh viết tên em trên đá
Đá mòn tên bị lãng quên
Anh viết tên em trên mây
Gió cuốn mây trời tan biến
Anh viết tên em trên trăng
Chị Hằng ghen quá xóa tên
Anh viết tên em trên sao
Sao cũng mờ sau đêm tối
Anh viết tên em trên tuyết
Tuyết tan dấu vết cũng tàn
Anh viết tên em trên thép
Thép đâu chịu nổi thời gian!
Anh viết tên em trên gỗ
Gỗ kia cũng mục có ngày
Anh viết tên em trên giấy
Thời gian làm mực mờ phai
Anh viết tên em trên áo
Giặt nhiều áo rách, tên nhòa
Anh viết tên em khắp nơi
Nhưng không nơi nào giữ mãi
Anh viết tên em trong tim
Suốt đời nằm mãi trong anh

Tân Văn
tháng 7-2002

Thảo luận cho bài: "Anh Viết Tên Em"