Ảo ảnh sa mạc

Tác giả:

Thành xây trên cát, lẽ nào ư!
Hãn mã hoài công Thành Cát Tư…
Sa mạc chỉ còn đây: ảo ảnh
Ngai vàng lật ngược giữa không hư!

Thảo luận cho bài: "Ảo ảnh sa mạc"