Ảo đăng

Tác giả:

Mắt ảo đăng giải tần xanh bước mộng
Hoạt hình phim màn ảnh rộng kênh xuân.

Thảo luận cho bài: "Ảo đăng"