Ảo thuật

Tác giả:

Em tay xoè một con chim cánh thắm
Cắp tim anh
vù nghìn dặm thiên di
Yêu tha thẩn đi trường kỳ trang vắng
Dõi bóng chim
tìm một bóng tim.

Thảo luận cho bài: "Ảo thuật"