Ất Dậu niên tam nguyệt thập cửu nhật hữu cảm

Tác giả:

Nhân tâm hữu tà chính,
Học thuật hữu thị phi.
Dị đoan thẩn bất tức,
Nghĩa lý hựu chí vi.
Thuỳ tự nhất thân xử,
Kham vị học giả y.
Ngô kim thất sở chuẩn,
Tư đạo tương an quy?

Dịch nghĩa

Lòng con người có thể phân ra hai loại chính và tà.
Học thuật thì phân ra phải và trái.
Nhiều giềng mối khác biệt cứ xuất hiện không ngưng nghỉ
Nghĩa lý thì vi diệu, sâu xa.
Ai có thể một mình mà cư xử cho đúng
Thật khó mà có một bậc học giả để nương nhờ,
Ta nay mất tiêu chuẩn, lạc phương hướng.
Làm sao mà an tâm về với đạo?
Lời tự: “Lập Trai tiên sinh dịch trích chi nhật” 立齊先生昜簀之日 (Ngày Lập Trai tiên sinh lìa trần).

Thảo luận cho bài: "Ất Dậu niên tam nguyệt thập cửu nhật hữu cảm"