Ba Thứ Lăng Nhăng …

Tác giả:

Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà !

Thảo luận cho bài: "Ba Thứ Lăng Nhăng …"