Bác cử Nhu

Tác giả:

Sơ khảo khoa này, bác cử Nhu
Thực là vừa dốt lại vừa ngu
Văn chương nào phải là đơn thuốc!
Chớ có khuyên xằng, chết bỏ bu!

Thảo luận cho bài: "Bác cử Nhu"