Bạc mầu

Tác giả:

Môi xăm thắm ai biết tình bôi lạt
Đồng Câu sâu ăn trắng hạt bạc mầu.

Thảo luận cho bài: "Bạc mầu"