Bạc mộ tư gia

Tác giả:

Thành thượng đống vân thiên lý âm,
Lương viên hoa liễu mạc trầm trầm.
Cao đường lưỡng xứ tư nhi lệ,
Bạc hoạn tam xuân cảm cựu tâm.
Đối tháp bần thê phanh bắc mính,
Xao môn tiểu nữ lộng nam âm.
Bang gia hữu đạo tri hà dụng?
Nhất bệnh tha đà tuế tự thâm.

Dịch nghĩa

Mây lạnh trên thành che rợp nghìn dặm,
Hoa liễu vườn (bên) cầu trông chìm chìm.
Hai chốn cao đường tuôn lệ nhớ con,
Chức quan bạc bẽo làm cảm thương cho lòng cũ của ba xuân.
Trước giường vợ nghèo đun chè xanh kiểu Bắc,
Gõ vào cửa con gái bé chơi điệu Nam.
Nước nhà có đạo biết dùng cách gì đây?
Một bệnh lây lất dài cả năm.

Thảo luận cho bài: "Bạc mộ tư gia"