Bạc Tần Hoài

Tác giả:

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vương quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

——-
Khói nhòa trên sông lạnh
Bãi cát phủ trăng vàng
Tần Hoài thuyền cập bến
Đêm về quán rượu gần
Thương nữ nào hay vong quốc hận
Hậu Đình Hoa khúc cứ ngâm vang

THINH QUANG (Dịch)

Thảo luận cho bài: "Bạc Tần Hoài"