Bạc Tình Lang

Tác giả:

Thơ: Ảo Ảnh


Tình tang tính tình tang

Bạc tình bạc tình lang
Khi vui tình đậu, khi buồn tình bay
(tính tang tình tính tang)

Tình thâm mong trả khắc sâu í a nghĩa dày
Non kia có chắc cội này là này cho chăng
Ngày xưa ai hẹn tôi rằng
đâu hơn không lấy sao bằng đợi tôi
(tính tang tình tính tang)

Đã đành có chốn thì thôi
Đèo bồng chi mãi tội trời ai mang
(tính tang tình tính tang)

Nghe lời, nghe lời người nói tâm can
Tình càng, tình càng là càng thắm thiết
Lòng càng, là càng ngẩn ngơ

Công tôi, công tôi mong đợi từng giờ
Sao người là người ăn nói
Hững hờ là hờ như không
(tính tang tình tính tang
tính tang tình tình tang) 

 

Thảo luận cho bài: "Bạc Tình Lang"