Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự

Tác giả:

Bạc mộ tư quân quân bất lai,
Phi khâm thì tá hảo phong thôi.
Quá kiều hốt động thanh thanh lý,
Nhập thất hoàn khuynh mãn mãn bôi.
Tứ hải tri giao vô ngã chuyết,
Bách niên tâm sự cộng thuỳ khai.
Đa tình vi tạ tân lang nguyệt,
Tằng bạn u nhân cô mộng hồi.

Dịch nghĩa

Gần tối nhớ bạn, bạn không tới
Mở tung vạt áo, mượn đón gió lành
Qua cầu, bỗng liên tiếp có tiếng giày
Vào nhà, lại nghiêng chén lúc nào cũng đầy rượu
Bạn bè bốn biển, không có người vụng về
Tâm sự trăm năm, biết cùng ai bày tỏ
Tình cảm dạt dào, tạ ơn ánh trăng chiếu cây cau
Từng làm bạn cùng khách ẩn dật đi về, với mộng mơ cô độc

 

Nguyễn Chính Tự chưa rõ là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bạc xuân giản Nguyễn Chính Tự"