Bạch Cư Dị

Tác giả:

Gái nhỏ cưỡi thuyền nhỏ
Hái trộm sen trắng về
(B.C.D)

Cô gái trộm hái sen
về ủ tuổi
Lỏng khuy cài
gió cởi
một dòng hương
Chân dại
bước e
tình ấp lối
Bướm cờ non
màu í ới lòng đường
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Bạch Cư Dị"