Bài ca tàu thuỷ Hồng Mao

Tác giả:

Cao yên quán thanh không,
Tả tác bách xích đôi.
Yêu kiều thuỳ thiên long,
Cương phong xuy bất khai.
Đà sư kinh khởi thuỷ thủ lập,
Tứ biên tiếu ngữ phân huyên hôi.
Ngã diệc lãm y hướng đông vọng,
Đạo thị dương phiên hoả thuyền thiên dĩ lai.
Nguy tường ngật lập ngũ lạng tĩnh,
Tu đồng trung trì, phún tác yên thôi ngôi.
Hạ hữu song luân triển chuyển đạp cấp lãng,
Luân phiên lãng phá, ân kỳ sinh nộ lôi.
Hữu thì hoành hành đảo tẩu tật bôn mã,
Vô phàm, vô lỗ, vô nhân thôi.
Long Nha, Xích Khảm bách lý ngoại,
Đàn chỉ tảo khước kinh lan hồi.
Lặc Tử châu đầu hắc vân hợp,
Bạch Thạch than tiền mộ triều cấp.
Hoán nhi ủng tỵ đàm tiếu lai,
Tuyết khố nga cân nhiễu tường lập.
Quân bất kiến:
Vĩ lư chi thuỷ hối Ốc tiêu,
Kiếp hoả trực thướng thanh vân tiêu.
Khai châm đông khứ thận tự giới,
Bất tỷ Tây minh triêu mộ triều.
Hồng Mao là tên gọi thời đó của nước Anh Cát Lợi, vì râu tóc của họ thường hung đỏ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bài ca tàu thuỷ Hồng Mao"