Bài ca từ Hoành Sơn ngắm biển

Tác giả:

Quân bất kiến:
Hải thượng bạch ba như bạch đầu.
Nộ phong hám phá vạn hộc châu.
Lôi khu điện bác hãi nhân mục,
Trung hữu điểm điểm phù khinh âu.
Hải khí quyển sơn, sơn như chỉ,
Sơn bắc, sơn nam thiên vạn lý.
Công danh nhất lộ kỷ nhân nhàn?
Quan cái phân phân ngã hành hỹ!

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bài ca từ Hoành Sơn ngắm biển"