Bài hành “Hôm nay”

Tác giả:

Tạc dạ sậu hàn sinh,
Kiết kiết nghiêm phong thích.
Hiểu lai sương lộ thấu y thường,
Mạch thượng bất kiến hành nhân tích.
Kim nhật thoái hàn uy,
Liệt liệt lưu hy hách.
Phiền thâm nhiệt trọng bất thăng sam,
Ỷ trụ bồi hồi hãn như trích.
Ô hô! Hàn thử biến thái thúc hốt gian,
Bất tri lai nhật thử hoặc hàn?
Như hà cửu toạ linh tâm toan.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bài hành “Hôm nay”"