Bài hát đừng có đợi

Tác giả:

Đừng có đợi – hỡi bà mẹ Mỹ
Nó chết rồi – tháng tám mồng năm
Đứa con bà – thằng giặc phi công
Chúng tôi bắn rồi, nó không về nữa

***

Những người mẹ nước tôi (Điều này bà đã rõ)
Không muốn con mình quằn quại cháy trong nôi
Không muốn con mình gục trên luống đất cày
Nên lũ giặc trời – chúng tôi giết nó

Đừng có đợi – hỡi cô gái Mỹ
Hắn chết rồi – tháng tám mồng năm
Người yêu cô – thằng giặc phi công
Chúng tôi bắn rơi, hắn không về nữa

***

Những người vợ nước tôi không thể nhìn đạn Mỹ
Cày mái đầu thân, mái tóc còn xanh
Không thể trông trên xác chồng mình
Nghiêng cánh sắt hắn cười man rợ

Chúng tan xác rồi, chúng không về nữa
Giữa mảnh máy bay và quân phục giết người
Đừng trách chúng tôi – Hãy nguyền rủa kẻ nào
Đã dạy chúng làm nên tội ác
13-8-1964

Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, Nxb Văn học, 1968

Thảo luận cho bài: "Bài hát đừng có đợi"