Bài hát gió thu

Tác giả:

Thu phong khởi hề bạch vân phi,
Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy.
Lan hữu tú hề cúc hữu phương,
Hoài giai nhân hề bất năng vương.
Ngã hữu tửu hề vô đối ẩm,
Ngã hữu cầm hề vô tri âm.
Bất chước tửu hề bất minh cầm,
Sổ bôi thanh dính hề cố nhân tâm.
Bốn câu đầu lấy từ bài Thu phong từ 秋風辭 của Hán Vũ Đế.

Nguồn:
1. Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán – chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1999
2. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

 

Thảo luận cho bài: "Bài hát gió thu"