Bài muộn kỳ 1

Tác giả:

Nam sơn viễn viễn hiểu lôi minh,
Tự hướng nhân gian tố bất bình.
Nhất xuất điện quang thiên hữu thuấn,
Tài qua phong tín trúc vô thanh.
Bộn gian thử tổ sân nùng đạm,
Dã ngoại cưu phu đố vũ tình.
Trì tửu cách ly đối lân tẩu,
Hà phương sách sách thoại tang canh.

Thảo luận cho bài: "Bài muộn kỳ 1"