Bài muộn kỳ 2

Tác giả:

Ngũ thập suy ông bạch phát tân,
Bất kham ưu bệnh thả ưu bần.
Hoa hiên nguyệt ảnh tri phi khách,
Trúc kính phong thanh nghi hữu nhân.
Nhất chẩm hoàng lương chân diệc mộng,
Thiên niên khứ hạc ngã hà thân.
Toạ khan tức tiện phiến trung lão,
Ỷ chú hàm bôi bất kế xuân.

Thảo luận cho bài: "Bài muộn kỳ 2"