Bãi Ngà

Tác giả:

Trưa nhiệt đới Bãi Ngà em ẩn nắng
Sóng bềnh lênh láng trắng phố nổi nênh

Thảo luận cho bài: "Bãi Ngà"