Bài ngâm đêm lạnh

Tác giả:

Hàn cực bất năng miên,
Khởi cải tân thi cú.
Chúc tận hoán nô thiêm,
Nô ngoạ thân ngâm cửu.
Xuyết tịch khứ thông thông,
Khước bả nô nhi phú.

Dịch nghĩa

Rét quá không ngủ được,
Trở dậy chữa câu thơ mới làm.
Đèn hết dầu, gọi nhỏ dậy rót thêm,
Nhỏ cứ nằm lỳ rên rỉ.
Vội vàng đi lấy chiếu,
Đem đắp lên mình chú nhỏ.

 

Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Nxb Văn Học, TP HCM, 1976

Thảo luận cho bài: "Bài ngâm đêm lạnh"