Bài thơ – bức tranh – bản đàn

Tác giả:

Yêu em như một bài thơ
Mà nay câu chữ đều mờ trong anh

Yêu em như một bức tranh
Mà nay màu đỏ màu xanh đều tàn

Yêu em như một bản đàn
Mà nay điệu bổng điều trầm đều im.
(1991)

Thảo luận cho bài: "Bài thơ – bức tranh – bản đàn"