Bài tựa gác Đằng Vương

Tác giả:

Tuyệt đại từ nhân hảo,
Tài hoa quán hữu Đường.
Tự văn kinh mạt toạ,
Các thế khống Nam Xương.
Tử phủ thần tiên quán,
Hồng Châu đế tử hương.
Giang hồ hàm khí tượng,
Ngưu Đẩu diệu quang mang.
Cực phố sinh thu thuỷ,
Hàn triều tống tịch dương.
Nhất thiên tài tử phú,
Bách xích đại giang vương (vọng).
Lộ bố khoa kê hịch,
Phong phàm trợ mã đương.
Ỷ lan phi độc bãi,
Khảng khái điếu Đằng Vương.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bài tựa gác Đằng Vương"