Băn khoăn

Tác giả:

Mắt nhiệt đới địa cực tình buốt lạnh
Tim lẩn lửa hè lòng lánh phố băng
Mưa chẳng tạnh
hai bán cầu hiu quạnh
Mộng di mùa chim cụt cánh tản đâu.

Thảo luận cho bài: "Băn khoăn"