Bân phong đồ

Tác giả:

Vạn cổ điền tàm kế,
Bân phong nhất quyển truyền.
Đan thanh trùng điểm xuyết,
Trường phố tiếp vân yên.
Xuân tửu cao dương địa,
Thu phong tất suất thiên.
Nông phu mưu toả tiết,
Công tử trí triền diên.
Tang giá nhân gia ngoại,
Qua hồ nhĩ mục tiền.
Thụ y hoài cửu nguyệt,
Phá phủ cảm tam niên.
Cực tả gian nan nghiệp,
Năng kiêm nhã tụng thiên.
Thái bình ca thịnh thế,
Ý tại hoạ đồ tiên.

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Bân phong đồ"