Bản Tịnh thiền sư

Tác giả:

Bản Tịnh thiền sư 本並禪師 (1100-1176) đời thứ 9, dòng Vô Ngôn Thông, họ Kiều 喬, người Phù Diễn, làng Vĩnh Khang. Thuở nhỏ rất ham học, hiểu thấu lẽ sống thác của đạo Phật và thông hết thuyết nhân nghĩa của đạo Nho. Sau theo học Mãn Giác thiền sư. Trong năm thứ hai hiệu Đại Định, ông vào tu ở am Bình Dương, núi Chí Linh. Sau một thời gian, ông làm trụ trì ở chùa Kiến An. Đầu năm Trinh Nguyên đời Lý thì mất, thọ 77 tuổi.

Thảo luận cho bài: "Bản Tịnh thiền sư"