Ban trưa có mưa lành, hoạ vần thơ ông Thận Tư

Tác giả:

Khinh phong điều ngọ khí,
Tế tế vũ thấp hồi đường.
Trúc tả quyên quyên tịnh,
Hoa thư nhiễm nhiễm hương.
Xuân ưng dung vạn phẩm,
Thiên chính tiết tam dương.
Bá tử tri giai hứng,
Nhàn lai thả mệnh trường.
Thận Tư: xem chú thích bài “Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận”.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ban trưa có mưa lành, hoạ vần thơ ông Thận Tư"