Bằng lăng

Tác giả:

Bằng lăng soi bóng ven hồ
Xuân đi thu đến bao giờ hở hoa
Hoa ơi có phải vì ta
Mà hoa tím cả trời xa trời gần.

Thảo luận cho bài: "Bằng lăng"