Bão

Tác giả:

Bão khí tượng đặt hiền tên con gái
Tình Thiên tai
từng trải tính mây trời?

Thảo luận cho bài: "Bão"