Bảo Cam Ra Hái Hoa

Tác giả:

Cam, tốc ra thăm gốc hải đường
Hái hoa về để kết làm tràng
Những cành mới nánh đừng vin nặng
Mấy đoá còn xanh chớ bứt quàng
Với lại tây hiên tìm liễn xạ
Rồi sang đông viện lấy bình hương
Mà về cho chóng đừng thơ thẩn
Kẻo lại rằng chưa dặn kỹ càng

Thảo luận cho bài: "Bảo Cam Ra Hái Hoa"