Bảo Giác thiền sư

Tác giả:

Thiền sư Bảo Giác 寳覺禪師 (?-1173) là bạn kết giao và cũng là người đã dẫn dắt Thiền sư Tịnh Giới. Năm sinh, quê quán và thân thế sự nghiệp đều không rõ, chỉ biết mất vào tháng Mười năm Quý Tị, niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ mười một (từ 7 tháng Mười một đến 6 tháng Mười hai năm 1173). Tác phẩm còn một bài kệ đọc cho Tịnh Giới nghe trước lúc mất.

Thảo luận cho bài: "Bảo Giác thiền sư"