Bão giải tù đi

Tác giả:

Nhà trôi theo nước cuốn mênh mang;
Người giạt trôi theo, nghẹt Suối Vàng.
Áp giải tù nhân, kìa ngọn sóng
Vung roi dằn mặt, giáo đâm ngang.

Thảo luận cho bài: "Bão giải tù đi"