Bảo hành

Tác giả:

An toàn em đồng hồ siêu điện tử
Bảo hành tình giờ chết bắt đền ai.

Thảo luận cho bài: "Bảo hành"