Bảo hiểm

Tác giả:

Trải thác ghềnh sông sâu bão biển
Phiêu lưu quên ký bảo hiểm tình

Thảo luận cho bài: "Bảo hiểm"