Bao La Sầu

Tác giả:

Nhớ em trong ánh trăng mờ,
Sóng cây gió gợn trời bao la sầu.
Chim chi gọi mãi bên cầu;
Phải chòm sao rụng trước lầu hở em?
Lắng nghe trăng giãi bên thềm,
Lắng nghe trăng giãi bên thềm… ái ân!

Lưu Trọng Lư

Thảo luận cho bài: "Bao La Sầu"