Bảo người bán sực tắc

Tác giả:

Sực tắc đi đêm gõ điếc tai,
Tiền thời không có biết vay ai?
Chú ơi, bán chịu tôi vài bát,
Sáng mai tôi trả một thành hai.

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 53, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Bảo người bán sực tắc"