Bao nhiêu lâu nữa?

Tác giả:

Phải đi thêm bao nhiêu lâu nữa
mới có thể
lãng quên?

Phải khóc bao lâu nữa
mới có thể
vững tin?

Phải ngủ bao đêm nữa
mới có thể
hết tội nghiệp mình?

Phải lẻ loi bao lâu nữa
mới có thể
được đáp đền?

Phải bao lâu
bao lâu nữa…
hả trái tim mình?
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Bao nhiêu lâu nữa?"